Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska

Dane kontaktowe

ul. Jagiellońska 25
44-100 GLIWICE
tel./ fax: (32) 231–51-29
centrum@pieczazastepczagliwice.pl
Śląskie - pozytywna energia
Zadanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawartą umową pomiędzy Województwem Śląskim

Strona główna - O nas

CENTRUM ADMINISTRACYJNE REGIONALNYCH PLACÓWEK
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówkom instytucjonalnej pieczy zastępczej, którymi są:

Zadanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawartą umową pomiędzy Województwem Śląskim a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP NP., Prowincja Opolska.
Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy –Województwa Śląskiego, w oparciu o zasady finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej pokrywanego przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Statuty i Regulaminy wyodrębnionych placówek określają organizację ich pracy i zakres zadań statutowych.


Centrum Administracyjne Regionalnych Placówek
Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej

prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej - Prowincja Opolska
wykonanie: kotonski.pl